2015'in Numerolojik Etkileri

2015'in Numerolojik Etkileri

Pisagor 'Ebced' Hint ve Çin sistemlerine ait matematiğin, yaşamımızdaki etkisini Astrolog Şenay Yangel anlatıyor...

06.03.2015 16:57

Kadimlere göre sayıların nicelik (sayısal) değerleri dışında, bir de nitelikleri (kalite) vardır. Adeta nesnel varlıkları vardır ve çeşitli soyut kavramları içeren ideal yönleri vardır. Platon'a göre bizim her gün temasta olduğumuz duyu aleminden başka birde bir idea’lar (mânâ) alemi vardır. İdea’lar aleminde de, duyu aleminde temas ettiğimiz her şeyin bir modeli olduğu farz edilir. Bu modellere arşetipler de denilir. O halde, kaba bir örnekle bir masayı ele alsak idea’lar aleminde bütün masaların ideal bir maketi olan bir masa arşetipi bulunduğu farz edilir. Aynı şey sayılar için de geçerlidir. Platon'un sayılara verdiği önemi Pythagoras öğretilerine dayanır. Atina'da kurduğu "Akademi"nin girişinde "Bu kapıdan içeri geometri bilmeyen girmesin" asılıydı. Sayılar konusundaki doktrinler sır olarak saklanırdı. Epinomis adlı eserinde bu konuda bazı ip uçları vermişti, "İlk ve en önemli inceleme sayıların kendileri üzerinedir. Somut olanlar değil de, tek ve çift sayıların hepsinin kaynakları ve realite üzerindeki tesirlerinin büyüklüğü üzerinedir. Ondan sonra sıra, o son derece saçma sözcük 'geometri' altında toplananlar gelir. Ve o zaman görülür ki, birbirinden farklı sayılar, bulundukları düzeylerde ilişkide bulunurlar. Anlayan için açıkça görülür ki, bunlar beşeri kaynaktan değil, ilahi kaynaktandır. Ondan sonra sıra üç kez çoğaltılmış, üç boyutlu özelliğe sahip şekillere gelir. Sonra da birbirine benzemeyen şeyler, başka bir sanatla birbirine benzetilir. Bu sanata üstatlar Stereometri derler. Her şema ve sayı sistemi, her ahengin terkibi ve gezegen yörüngelerin uyuşmaları doğru bilen için Tek'in ifadesi olarak idrak edilmelidir. Ve dikkatini birlik üzerine çeken için, bu bilgi kendiliğinden ortaya çıkar. Çünkü tefekkür ettiğimiz zaman anlıyoruz ki, bütün şeyleri birleştiren tek bir bağ vardır."1 : Bir sayısı sembolik olarak herkesin ilk defada söyleyebileceği gibi TEK olanı, MUTLAK olanı sembolize etmektedir. İslam’da bir olan, tek olan Allah’tır. Allah sözcüğünün ilk harfi olan elif 1 şeklindedir ve ebcet hesabındaki değeri 1’dir. Bir sayısının bir başka özelliği de kendinden önce başka sayı gelmemesidir. Kendinden önce gelen sıfır hiçliği sembolize eder. Bir ise hiçliği takip eder ve diğer sayılar ondan türer. Burada Bir’in yaratıcılık işlevi de ortaya çıkar. Bu bağlamda Yunan alfabesindeki alfa (a) da başlangıcı temsil eder. İbrani alfabesindeki alef ise başlangıç olduğu gibi, bir inanışa göre diğer bütün harfler ondan türer. Bir sembolizmi üretkenlikte de ortaya çıkmaktadır. Ataerkil toplumlarda üreme sembolü olan fallus da 1 şeklinde sembolize edilir. Bazı yazarlar göre 1 ayakta duran insanı da sembolize etmektedir. Bir için başka sembol açıklamaları da vardır. Güneş de bir tanedir ve bu yüzden Mutlak Bir’in sembolü olarak Güneş de kullanılmıştır.

2 : İki sayısının sembolizminde akla gelen kuşkusuz evrendeki düaliteyi sembolize ettiğidir. İlk toplumlarda etraftaki en ulu kavramlar tekti ; Dünya, Güneş, Toprak Ana..gibi. Ancak erkeğin üremedeki rolünün ataerkil toplumlar tarafından ön plana çıkartılması evrendeki düailitenin de ön plana çıkmasına neden olmuştur. Dünya/öteki dünya , Güneş/Ay, Toprak Ana/Erkek Tanrı (Kybele/Attis gibi) düalite, hatta kadın/erkek, dişil/eril, sıcak/soğuk, gündüz/gece gibi ikilikler vurgulanmaya başlanmıştır.

3 : “Allah’ın hakkı üçtür”. Küçüklüğümüzden beri duyduğumuz bu söz üç sayısının kutsallığı hakkında gereken bilgiyi vermektedir. Hıristiyan toplumda yetişen biri ise kutsal üçlemeden bu sayının kutsallığına aşinadır. Üç sayısı eski toplumlarda gök-yer-yeraltı üçlemesi ile kutsaldı. Üçleme Mısır mitolojisinde İsis-Osiris-Horus şeklindedir. Yunan mitolojisinde ise bu Zeus-Poseidon-Hades (Gök ve yer-Deniz-Yer altı) şeklinde var olmuştur. Hristiyan inancında ise Baba-Oğul-Kutsal Ruh üçlemesine dönüşmüştür. (Bazı yerlerde Baba-Oğul-Meryem şeklinde). Bu üçleme İslam’da bazı mezheplerde Allah-Muhammet-Ali şeklinde görülmektedir. Üçlemenin bir sembolik yanı da kutsal birleşme ve doğan çocuktur , bir başka deyişle baba-anne ve çocuk da bir üçlemedir. Bir başka üçleme de Beden-can-ruh üçlemesi olarak gösterilebilir. Sayı olarak üç kendisinden önce gelen iki sayının toplamı olarak da (1+2=3) önemlidir. Üç sayısı sembolik anlamlarının bir bölümünü üçgen şekline de devretmiştir. Üçgen sembolizmi ile üç sayısının sembolizmi arasında benzerlikler vardır.

4 : Dört sayısının sembolizmi çok ilginçtir. Dört bir çok farklı şeyi ifade edebilir. Bir masayı gözümüzün önüne getirebileceğimiz gibi en sağlam denge dört ayak üzerinde olur. Bir çok hayvan da dört ayağı üzerinde durmaktadır. İnsan da emeklerken dört uzvu üzerinde emekler. Böylece dört sağlamlığı düşündürtmüştür. Dilimizde varolan “dört elle sarılmak”, “gözünü dört açmak” gibi deyimler de yapılan işin sağlamlığını belirtmektedir.Dört ayrıca dört temel yön ile de alakalıdır. Böylece etrafımızın dört parçaya ayrıldığını kabul edebiliriz. Aynen “dünyanın dört bucağı” deyiminde olduğu gibi. Dört sayısı aynı zamanda dört elementi de (Ateş-Hava-Toprak_su) sembolize eder. Böylece dört, dünyanın yapı taşı olarak da yer alır. Hıristiyanlıktaki haç, dört İncil, İslam’daki dört büyük melek, dört halife bu sembolizmle alakalıdır.5 : Beş genelde yaşadığımız dünyayı ve insanı sembolize eder. Teozoflara göre günümüzdeki insanlık beşinci kök ırktır. Beş, elimizdeki beş parmaktan dolayı da önemlidir. Eski mağara yerleşimlerine bakarsak insanların erleştikleri bölgelerde beş parmak izlerini de görürüz. Beş sayısı dört elementle de ilgilidir. Eski çağlarda dört elementi bir arada tutan bir beşinci elementin varlığı düşünülmüştür. Sembolizmde beş köşeli yıldız yaşamın sembolü olarak da kullanılmıştır. Beş vakit namaz, İslam’ın beş şartı, beş ile ilgili sembolizme örnek olarak verilebilir.

6 : Altı sayısının sembolizmi üzerinde düşününce kuşkusuz akla ilk gelen Süleyman’ın mührü olacaktır. İç içe geçmiş iki eşkenar üçgenden oluşan bu şekil altı köşelidir. Çok eski çağlardan beri kullanıldığı düşünülmektedir.Yukarı bakan üçgenin tekamül ederek tanrıya ulaşan ruhu, aşağıya bakan üçgenin ise toprağa dönüşü temsil ettiği düşünülmektedir. Bir başka açıklamaya göre ise yukarı çıkan ateşi ve aşağıya akan suyu sembolize etmektedir. Altı sayısı 3+3 ‘tür. Bir özelliği de 1x2x3 olmasıdır. 6 sayısının ayrıca bölenlerinin {1,2,3} toplamı da kendisine eşittir. Böylece altı mükemmel bir sayı olarak düşünülmüştür. Rabbin dünyayı altı günde yaratması da altının mükemmel olma özelliği ile alakalı olabilir.

7 : Yedi ile ilgili sembolizm her ana karşımıza çıkmaktadır. Yedi sayısı ile ilgili sembolizmin kökeninde eskiden yedi gezegen olduğuna inanılması vardır. Dünya sabit, bütün gezegenlerin onun etrafında döndüğüne inanıldığı için bu gezegenler Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Ay ve Güneş’tir. Eskiden her gezegenin bir gök katında olduğu düşünülmekte olduğundan “Göğün yedi katı” deyimi o günlerden kalmadır. Aynı şekilde “yukarıda olan aşağıda olanla aynı olduğu” için yerin de “yedi katı” vardı. Bazı ezoterik öğretilerdeki yedi basamaklı inisiyasyon da sembolik olarak göğün yedi katına ulaşmayı ifade etmektedir. Eskiden her gezegene bir kutsal gün olduğu için bir haftada yedi gün vardır. Haftanın günlerinden Pazartesi Ay, Salı Mars, Çarşamba Merkür, Perşembe Jüpiter, Cuma Venüs, Cumartesi Satürn , Pazar ise Güneş ile alakalıdır.

8 : Sekiz , yedi kat gökyüzü inancının bir uzantısı olsa gerek tanrı katını temsil etmektedir. İslam’da sekizin Cennet’i temsil ettiği de düşünülmüştür. Ayrıca sekiz cennet ve yedi cehennem olduğu inancı da bu sembolizmle alakalıdır. Hıristiyanlıkta ise gökyüzü tahtını sekiz melek taşır. Aynı inancın benzeri İslam’da da vardır. Sekiz aynı zamanda tutulan yolda sonuna gelmeyi de, mükemmelleşmeyi de ifade eder. Budizm’deki sekiz yapraklı lotus çiçeği de sekiz aşamalı bir sistemin sembolüdür. Aynı şekilde Tapınakçılar arasında da sekiz aşamalı bir inisiyasyon sistemi de vardır.9: Dokuz eski sembolizm de bir bitişi göstermektedir. Zaten tek haneli sayıların sonuncusudur. Dokuz üçün karesi olduğundan da bir erişilen noktayı , tamam olmayı göstermektedir. Ancak dokuz sonun olduğu yerde başlangıcın da olması gibi başlangıcı da haber verir. Eskiden göğün dokuz katı olduğu inancı da yaygındı. Buna göre dünya + 7 yıldız katı + sabit yıldızların olduğu kat , dokuz kat etmekteydi. İlginç olan bir başka husus da eski Türk inançlarında da göğün dokuz katı olduğuna inanılmasıdır. Aynı inanç Meksika’da da vardır. Aztekler yerin dokuz kat altı olduğuna da inanmaktaydı.

10 :On en eski zamanlardan beri belki de ilk dört sayının toplamı olmasından ötürü mükemmelliği temsil ediyordu. (1+2+3+4=10) İki elin parmaklarının sayısı olması da tamlığı ve mükemmelliği gösteriyordu. Musa’ya gelen on emrin de bu sembolizmle alakası vardır. Ayrıca Zohar’da ifade olunduğu gibi evren on sözcükle yaratılmıştır.Mayalarda on sayısı bir destenin sonu olduğu için sonu da sembolize etmekteydi. Ancak her kültürde olduğu gibi bu bitiş aynı zamanda bir başlangıcı da göstermektedir.

Numeroloji Hesaplamasını Nasıl Yapacaksınız?

Doğum tarihinizi Gün / Ay / Yıl olarak yazın. Hesaplamak için sadece tarihi ve sayıları toplayın ve çekirdek sayısı dönüştürmek. Örneğin siz 31 Ekim 1973 doğumlusunuz (Ekim 10ncu ay olur =) 1+0= 1 (31 = 3+ 1 = 4) + (1973 = 1 + 9 + 7 + 3 = 20 = 2 + 0 = 2) = (1 + 4+ 2 = 7) Bu durumda sizin doğum tarihinize göre numerolojik sayınız 7 olur. Şimdi yukarıda ki hesaplama yöntemine göre sayınızı öğrenin. Numerolojik sistemde 1'den 9'a kadar sayılar ve bunlara ilave olarak sadece 11 ve 22 sayıları yer alır. Her sayının açıkladığı bir kişilik oluşumu vardır. 11 ve 22 sayılarına "Değişmez sayı" denir.Hesaplama yapıldığında son sayı 11 veya 22 olduğunda bunlara ait yorumlar okunmalıdır.

DOĞUM SAYISI(1)Yaratıcılık,Bağımsızlık, Özgünlük, ego, kendine düşkünlük.Bu insan doğal bir liderdir. Kendine yeterlidir ve hırslıdır. İş hayatında aşırılıklardan, Hükmedici davranmaktan ve acelecilikten kaçınmalıdır.
MESLEKLER: Elektrik Mühendisi Cerrah, Büyükelçi, İş adamı Bilim, Araştırma, Lider, Kaptan.

DOĞUM SAYISI (2)Sezgi, İş birlik anlayışı, Tasarım ve kavrama, Aşırı duyarlık, Bağımlılık. Bu insan sevgi dolu,barış yanlısı, eleştirici ve ideal ortaktır. Detaylara gömülmekten,ve yalnız kalmaktan kaçınmalıdır.
MESLEKLER: Turizm Otel, Gazetecilik, Şarkıcılık, Dans, Yazarlık Edebiyat çalışmaları

DOĞUM SAYISI (3)Sanat Kabiliyeti, Sosyal kişilik, Dostluk meyli, Yüzeysellik, Ziyankarlık. Bu insan dışa dönüktür. Hayatı ve eğlenceyi sever. Yaratıcı ve duyarlıdır. Rutinden hoşlanmaz. Kendine disiplin uygulamayı öğrenmelidir.
MESLEKLER: Öğretim üyesi, Avukat, Yargıç, Büyükelçi, Asistan, Polis, Felsefeci, Banka, Reklam departmanı

DOĞUM SAYISI (4)Pratiklik, Uygulayıcılık, Güvenirlik, Bükülmezlik, Sağlamlık. Sıkı bir çalışandır. Her şeyin başarılmasını ister. İyi bir arkadaş ve candan olmayı öğrenmelidir. Güvenlik duygusunun aşırılığından sakınmalıdır.
MESLEKLER: Demiryolu, Pilot, Maden, Teknik işler, Moda, Mühendis, Astroloji, Öğretim Görevlisi

DOĞUM SAYISI (5)Özgürlük, Uyum Kabiliyeti, Gezginlik, Değişkenlik, Erotizm meyli.Cesur, yürekli ve ikna edici bir kişiliktir. Güzel şeylerden ve bunlara sahip olmaktan hoşlanır. Can sıkıntısından fazla etkilenir. Bunun aşırılığından sakınmalıdır. Kolayca amacından sapması olasıdır.
MESLEKLER: Mühendis, Satış pazarlama, Muhasebeci, Gazetecilik, Radyo TV, Broker, Emlak Komisyonculuğu.

DOĞUM SAYISI (6)Aşk, Sorumluluk, Anlayış, Her işe karışmak, Kıskançlık.Sıcak, koruyucu ve mutlu kişiliktir. Güvenilir ve sağlam yapıdır. Sevdiği insan için her türlü fedakarlığı yapar. Kendini aşırı kötümser hissetmekten ve başkaları tarafından istismar edilmiş duygusundan arınmalıdır.
MESLEKLER: Kuyumcu, Mühendis, Mimarlık, Gıda müfettişi, Roman Yazarı, Bürokrat, Sanatçı.

DOĞUM SAYISI (7)Ruhsallık, Zihni analizcilik, Zeka, Eleştiricilik, Sır saklama ve baskıcılık.Derin bir düşünürdür. Ruhsal meyillidir. Eksantrik ve değişkendir. Soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır. Yalnızlıktan ve iyi şeylere sahip olamama duygusundan arınmalıdır.
MESLEKLER: Film sinema sektörü, Seyahat Acentası Hava hostesi Doktor Kimyager.

DOĞUM SAYISI (8)Yöneticilik yetenekleri, Organizasyon yeteneği, Güçlülük, Maddi ve adil. Güçlü,kararlı ve sonca giden kişiliktir. Para ve maddi konularda başarılıdır. Amacının karşısında gördüğü insanlar için duygusuz davranma meylinden arınmalıdır.
MESLEKLER: Oyuncu, Mühendis, Polis, Belediye Başkanı, Siyasetçi Müzisyen.

DOĞUM SAYISI (9)Sanatkar yetenekleri, Hümanist, Romantik, Duygusallık, İsraf ve konfor Sezgili, Duyarlı ve yaratıcı kişiliktir. Dünyaya kendini kanıtlamak için savaşır. Kötü alışkanlıklarından kurtulmak ve hayatın küçük detaylarından fazla etkilenmemek için çalışmalıdır.
MESLEKLER: Ceo, Lider, Polis, Komutan, İtfaiyeci Çocuk Doktoru, Bankacı, Uçak mühendisi.

DOĞUM SAYISI (11)Sezgi gücü, vatanperverlik, Keşif yeteneği, Duyarlık, Fanatik.Hayalci ve öngörülü kişiliktir. Sanatkardır. Bilinç üstü gelişmiştir. Çok gergin ve aşırı duyarlı olmaktan korunmalıdır.

DOĞUM SAYISI (22)Pratik bir idealist, Maddi alanda üstünlük,Çabuk zengin olabilen, saldırgan.Amacına bağlı ve pratik kişiliktir. Global düşünce tarzına sahiptir. Çok erken dünyaya gelmiş olmak duygusundan ve geleceğe fazla düşkün olmaktan sakınmalıdır.2015 NUMEROLOJİK ETKİLER

Numeroloji sayıların bilimidir. 2015 yılı 8 dir. Güneş sistemimizin yavaş hareket eden gezegeni yıldızların öğretmeni Satürn tarafından yönetilir.

Doğum sayınız 1ise: 2015 sizler için muhteşem bir yıl olacaktır. Mali konularda iş hayatınızda artan şans ve başarı kalıcı işlerin altına imza atmanızı sağlayacaktır. Resmi kurumlarda çalışan kişiler için akıllarını kullanarak elde edecekleri statü ve mevki yükselmesi yıla damgasını vurabilir.

Doğum sayınız 2ise: Hayatınızda sıkıntılara elveda diyebilirsiniz umutlarınızın yeşerdiği gizli kapılar ardında dönen oyunların ortaya çıktığı bir zaman dilimi. Enerji akışı tepeden tırnağa yenileyecektir sizleri.

Doğum sayınız 3ise: Pozitif enerji ruhsal ve fiziksel olarak arındırıp yenileyecektir sizleri. İş ya da özel yaşamınız yeni bir şeye başlatmak istiyorsanız harika bir yıl olacak.

Doğum sayınız 4ise: Her bakımdan talihli bir yıldasınız. Mücadelenizin emeğinizin karşılığını alacaksınız. 2015 size tanınma başarı ve şöhret verecektir. Yıl içinde önemli yatırımlar gerçekleştirebilir gayrimenkul sahibi olabilirsiniz.

Doğum sayınız 5ise: Siz bilişim sektöründe ya da siyasette görev alıyorsanız şaşırtıcı ve çarpıcı gelişmeler yaşayabileceğiniz bir yıldasınız. Yıl boyunca gizlilik sizi olası düşmanlıklardan koruyacaktır. Sağlığınızla ilgili de sinirsel rahatsızlıklar söz konusu olabilir.

Doğum sayınız 6ise: Duygusal davranmadan zekanızı ortaya koyup kararlı davrandığınız takdirde iş ve eğitim hayatınızda başarı çıtanızı yükseltebilirsiniz. Maddi konularda ki artış sizlere her bakımdan refah ve konfor getirecektir.

Doğum sayınız 7ise: 2015=AŞK olacaktır sizler için bekarlar evlenebilirler. Evliler ise karabulutlardan sonra doğan güneş le gerçek aşkın yüceliği ile ilişkinizi çok daha iyi bir hale getireceksiniz. İş hayatınızda ise büyük değişimler mali büyümeleri de beraberinde getirecektir.

Doğum sayınız 8ise: İş ve eğitim hayatınızda istediğiniz sonuçları elde etmeniz zor olabilir haksızlıklar gecikmeler bunların getirdiği hayal kırıklıkları söz konusu olabilir. Sağlığınız son derece iyidir. Akraba ve arkadaşlarınızla sorunlar yaşamak istemiyorsanız kendinize ait sırlarınız olmalı ve başkalarından çok kendinize güvenmelisiniz.

Doğum sayınız 9 ise: Başarılı iş ve eğitim 2015 e damgasını vuracaktır. Her türlü zorluğun üstesinen gelir ve amaçlarınıza ulaşırsınız. Hayallerinizin peşinden gdin inançlarınıza güvenin kararlılık ve özveri başarınızın anahtarı olacaktır.

Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun.
Astrolog Şenay YANGEL

65029